نماد های اطمینان متین ویال

تماس تلفنی پاسخگو نیستیم

چرا؟!!

چون ما و شما در حال انجام یک معامله اینترنتی هستیم
بنابراین لازمه تا تمامی مستندات این معامله، از ابتدا تا انتها، به صورت مکتوب، وجود داشته باشه